เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ส่งเสริมการผลิต การบริโภค72 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดการคุณภาพอากาศ1328 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง728 มิ.ย. 62
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ(ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)1026 มิ.ย. 62
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน1426 มิ.ย. 62
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1026 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1225 มิ.ย. 62
โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ของ อบต.สระแก้ว2025 มิ.ย. 62
จัดตั้ง "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"2021 มิ.ย. 62
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1520 มิ.ย. 62
โครงการประชาคม ประจำปี 25618065 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ประจำปี 25617626 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก17921 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB