เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ส่งเสริมการผลิต การบริโภค222 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การจัดการคุณภาพอากาศ3628 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง2328 มิ.ย. 62
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ(ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)3526 มิ.ย. 62
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน2926 มิ.ย. 62
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์2226 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร2625 มิ.ย. 62
โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ของ อบต.สระแก้ว5725 มิ.ย. 62
จัดตั้ง "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"4321 มิ.ย. 62
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2920 มิ.ย. 62
โครงการประชาคม ประจำปี 25619585 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ประจำปี 25618626 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก19121 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB