เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • -

  ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วสำนักงานปลัด

 • จ่าเอกสมพร วงษ์บัว

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • พันจ่าเอกสมบัติ บุญขันธ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวธนวรรณ จีมขุนทด

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวฉันทนา มั่นเจริญ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางรุจิพัชญ์ ศิริภัครพูนสิน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางศิริลักษณ์ สีดา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายชีวิน พิลาศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอำมรชัย พิมภาพ

  ภารโรง

กองคลัง

 • นางณัฐพร พรมสา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวลอองดาว อารมณ์ดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวเปรมฤดี นุ่มนิ่ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายเกื้อกูล สังเกตุ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายนิรัช นิโรจน์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายธวัชชัย ชิณกะธรรม

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายชินดนัย ทองแดง

  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

กองการศึกษาฯ

 • จ่าเอกสมพร วงษ์บัว

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 • นางดาวเรือง ชาอินทร์

  ครู คศ.1

 • นางสาวณัฐณิชา คงหาญ

  ครู คศ.1

 • นางสาวชญาณนันท์ ปรีเดช

  ครูผู้ช่วย

 • นางสาวมนัญชยา สมบารมี

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

0.28s. 0.50MB