เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3430 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก พช.ถ.112-001 สายเขาพลวง-ตากฟ้า (ช่วง กม.0+600 - กม.1+005 ) ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2030 ก.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.112-03 สายสระแก้ว - โปร่งสะท้อน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์1610 มิ.ย. 62
โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ จุดไร่นางฉันทนา ชัยเขื่อนขัน หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตำบสระแก้ว222 พ.ย. 61
โครงการการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ จุดประปาซอยไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร ตำบลสระแก้ว1822 ต.ค. 61
โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยแสนสุข รัหัส พช.ถ.112-05 จุดบ้านนางสมร มีเพชร หมู่ที่่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว3519 ต.ค. 61
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.1 ช่องทาง ถนนสายไร่เกตุวดี - สุสานหอย รหัสสายทาง พช.ถ.112-02 จุดบ้านนายฝน คล้ายหอม หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว1819 ต.ค. 61
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.1 ช่องทาง ถนนสายไไร่เกตุวดี - สุสานหอย รหัสสายทาง พช.ถ.112-02 จุดไร่นายบุญทัน หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว1519 ต.ค. 61
การจัดแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25621812 ต.ค. 61
โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยแสนสุข รัหัส พช.ถ.112-05 จุดบ้านนางสมร มีเพชร หมู่ที่่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว169 ต.ค. 61
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.1 ช่องทาง ถนนสายไร่เกตุวดี - สุสานหอย รหัสสายทาง พช.ถ.112-02 จุดบ้านนายฝน คล้ายหอม หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว179 ต.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยยางสำเร็จรูป ถนนสายเขาพลวง-ตากฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว1428 ก.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกเกรดเกลียเรียบ ถนนสายบ้านไร่ไม้หอม หมู่ที่ 9 บ้านซับตะเคียน ตำบลสระแก้ว1528 ก.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีต บริเวณบ้านนายหมออำนวย จุดทีึ่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านข่อนนอก ตำบลสระแก้ว1418 ก.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลาดคอนกรีต บริเวณหมออำนาวยจุดที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว1418 ก.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลาดคอนกรีต บริเวณหมออำนาวยจุดที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว1618 ก.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดไร่นายปาน หมู่ที่ 9 บ้านซับตะเคียน ตำบลสระแก้ว1318 ก.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก จุดบ้านนางต๋อย โกลทุกร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว1718 ก.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก จุดบ้านนางต๋อย โกลทุกร้าง หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว1618 ก.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก จุดบ้านนายเสนาะ ศรีกล่อม หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว1618 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB