เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - LPA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ1441
คำสั่ง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง141
คำสั่ง เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ องค์การบริหาร่ส่วนตำบลสระแก้ว139
คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง149
คำสั่ง เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ สำนักปลัด137
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานและบุคลากรสังกัด อบต.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562142
คำสั่ง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.137
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.สระแก้ว116

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB