เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - LPA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำสั่ง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง16
คำสั่ง เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ องค์การบริหาร่ส่วนตำบลสระแก้ว16
คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง13
คำสั่ง เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ สำนักปลัด14
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานและบุคลากรสังกัด อบต.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 256216
คำสั่ง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต.15
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.สระแก้ว13

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB