นายชำนาญ ทองแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
081-887-9639

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 12,234 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 55 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
9 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านซับตะเคียน ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านซับตะเคียน ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านเขาพลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พช.ถ.112-01 หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพเชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 จำนวนเด็ก 21 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 จำนวนเด็ก 19 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพลวง หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 จำนวนเด็ก 10 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง อบต.สระแก้ว หมายเลขทะเบียน กธ 4626 เพชรบูรณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารและห้องน้ำศพด.บ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 บ้านวังไลย์ ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-55-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-55-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 416-55-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมผิว (จุดที่ 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.112-03 สายบ้านสระแก้ว-โปร่งสะท้อน หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมผิว (จุดที่ 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.112-03 สายบ้านสระแก้ว-โปร่งสะท้อน หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 4 ป้าย ตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา