นายชำนาญ ทองแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
081-887-9639

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 12,121 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 พ.ย. 63ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ แชร์  
20 พ.ย. 62คำสั่ง ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง แชร์  
1 ต.ค. 62คำสั่ง เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ องค์การบริหาร่ส่วนตำบลสระแก้ว แชร์  
24 ก.ย. 62คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง แชร์  
24 ก.ย. 62คำสั่ง เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ สำนักปลัด แชร์  
19 ก.ย. 62รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานและบุคลากรสังกัด อบต.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
14 ม.ค. 62คำสั่ง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก อบต. แชร์  
15 พ.ย. 59คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.สระแก้ว แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา