เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 341 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ของอปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1042 เรื่อง โครงการอาสามัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1048 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึอบรมหลักสูตรภาคบังคับฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1047 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/334 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1034 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1035 เรื่อง การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1036 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1033 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้อปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 333 เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมแผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/73 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB