เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แจ้งแรงดันกระแสไฟฟ้าตกอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ อาสาสมัครบริบาลตำบลซับเปิบอบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ และเพื่อการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย ตำบลวังพิกุล (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
อบต.นาสนุ่น รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตราอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการตรวจคัดกรองหาสารเคมีในเลือดเกษตรกรอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ผลดำเนินกาารจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาคบังคับตามตำแหน่งฯลฯ (พช0023.16/ว994) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว993) กองสวัสดิการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูฯลฯ (พช0023.16/ว268) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (พช0023.16/ว267) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
เทศบาลตำบลท่าพล รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทต.ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมครบริบาลท้องถิ่น อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประชาธิปไตย "ความรู้เกี่ยวกับประชาธิไตย"อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/71 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.75MB