นายชำนาญ ทองแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
081-887-9639

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 12,083 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลสระแก้วเป็นตำบลที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากหลากหลายชาติพันธุ์ มีถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อม ๆ และกระจัดกระจาย ทั้งนี้ได้คาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นตำบล ที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี น่าท่องเที่ยว จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น ในอนาคต ดังนี้

“ตำบลแห่งธรรมชาติสวยล้ำ เกษตรนำเศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณธรรม”พันธกิจ

  • การพัฒนาตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
  • ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขั นของสินค้าเกษตร
  • อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน
  • ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เปลี่ยนภาษา