นายชำนาญ ทองแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
081-887-9639

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 12,231 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายยงยุทธ คำมี

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

 • นายศักดิ์ดาวุฒิ คงดำ

  รองประธานสภา

 • นายสุรชัย ฝั้นเฝือ

  เลขานุการสภาสมาชิกสภา

 • นางลัดดาลัด เงินดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายเวช ปั้นศรีทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายทวีศักดิ์ ประทุมสาย

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายธวิช บุญวาส

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสุรพล จันทร์โท

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสมชาย ขันเล็ก

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายเพชร โอมฤก

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายอุไทย คล้ายหอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายพรพิรมย์ กลิ่นหวาน

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางนารีรัตน์ ทองแดง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9เปลี่ยนภาษา