เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ว่าง

  ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วสำนักงานปลัด

 • จ่าเอกสมพร วงษ์บัว

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • พันจ่าเอกสมบัติ บุญขันธ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • พ.จ.อ.ไพฑูรย์ เสนาะอาจ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวธนวรรณ จีมขุนทด

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวฉันทนา มั่นเจริญ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางรุจิพัชญ์ ศิริภัครพูนสิน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางศิริลักษณ์ สีดา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพรากร นารี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวกัญญารัตน์ ปันเงิน

  จ้างเหมาบริการ

 • นายสันติ จันทร์บุตร

  จ้างเหมาบริการ-งานป้องกันฯ

 • นายสิริพงศ์ บริบูรณ์

  จ้างเหมาบริการ-งาานป้องกันฯ

 • นายสุวันชัย สุขเยาว์

  จ้างเหมาบริการ-งานป้องกันฯ

 • นายทศพร ประทุมพงศ์

  จ้างเหมาบริการ-งานป้องกันฯ

กองคลัง

 • นางณัฐพร พรมสา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวเปรมฤดี นุ่มนิ่ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวลอองดาว อารมณ์ดี

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวเกวลิน กลิ่นหวาน

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวเจนจิรา จันทร์สำเภา

  จ้างเหมาบริการ

กองช่าง

 • นายเกื้อกูล สังเกตุ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวกวินนา พุ่มพฤกษ์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายนิรัช นิโรจน์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายธวัชชัย ชิณกะธรรม

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายชินดนัย ทองแดง

  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 • นายสำรวย บุญฤทธิ์

  จ้างเหมาบริการ

 • นางประคอง แก้วตู้

  จ้างเหมาบริการ

กองการศึกษาฯ

 • นายเกื้อกูล สังเกตุ

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 • นางสาวชนิดาภา คืนสันเทียะ

  นักวิชาการศึกษา

 • นางดาวเรือง ชาอินทร์

  ครู คศ.1

 • นางสาวณัฐณิชา คงหาญ

  ครู คศ.1

 • นางสาวชญาณนันท์ ปรีเดช

  ครู คศ.1

 • นางสาวมนัญชยา สมบารมี

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนภาลัย ผลอาหาร

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาววริศรา เทียนแก้ว

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวนงลักษณ์ อังคะโชค

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษา)

 • นางสาวสุนิษา พิมพา

  จ้างเหมาบริการ

 • นายธานี แฟนไธสง

  จ้างเหมาบริการ-คนสวน

0.02s. 0.75MB