นายชำนาญ ทองแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
081-887-9639

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 12,225 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • ว่าง

  ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วสำนักปลัด

 • -ว่าง-

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • -ว่าง-

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปก/ชก

 • -ว่าง-

  นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก

 • -ว่าง-

  นักพัมฒาชุมชน ปก/ชก

 • นางทัศนีย์ นิ่มกุล

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง

 • นางสาวธนวรรณ จีมขุนทด

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวฉันทนา มั่นเจริญ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางรุจิพัชญ์ ศิริภัครพูนสิน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางศิริลักษณ์ สีดา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพรากร นารี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุวันชัย สุขเยาว์

  คนงานทั่วไป-งานป้องกันฯ

 • นายทศพร ประทุมพงศ์

  คนงานทั่วไป-งานป้องกันฯ

 • นายสุริยา เอื้อเฟื้อกลาง

  คนงานทั่วไป-งานป้องกัน

 • นายพงษ์เพชร ประทุมพงศ์

  คนงานทั่วไป-งานป้องกัน

กองคลัง

 • นางณัฐพร พรมสา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก

 • นางสาวเปรมฤดี นุ่มนิ่ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวเจนจิรา จันทร์สำเภา

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวเกวลิน กลิ่นหวาน

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวประภัสสร วัดวาปี

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวพัชรี พวงบานชื่น

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายเกื้อกูล สังเกตุ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวกวินนา พุ่มพฤกษ์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายนิรัช นิโรจน์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายธวัชชัย ชิณกะธรรม

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายชินดนัย ทองแดง

  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 • นายสำรวย บุญฤทธิ์

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวนงนุช สินคงป้อง

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นายเกื้อกูล สังเกตุ

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 • -ว่าง-

  นักวิชาการศึกษา

 • นางดาวเรือง ชาอินทร์

  ครู คศ.1

 • นางสาวณัฐณิชา คงหาญ

  ครู คศ.1

 • นางสาวชญาณนันท์ ปรีเดช

  ครู คศ.1

 • นางสาวมนัญชยา สมบารมี

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนภาลัย ผลอาหาร

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาววริศรา เทียนแก้ว

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวนงลักษณ์ อังคะโชค

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษา)

 • นางสาวสุนิษา พิมพา

  คนงานทั่วไป

 • นายธานี แฟนไธสง

  คนงานทั่วไปเปลี่ยนภาษา