เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม120
แผนป้องกันการทุจริต121
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563217
แผนอัตรากำลัง3ปี (2561-2563)122
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 2561-2564141
แผนดำเนินงาน2562138
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน196
แผนพัฒนาบุคลากร196
แผนแม่บทสารสนเทศ014
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561195
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 299
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561196
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)1102
ประกาศ เรื่อง การจัดแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611171
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601106
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25591108

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB