เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซับมะปรางค์) หมู่ที่1 กว้าง4 เมตร ยาว 1,403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,612 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอบึ2415 ธ.ค. 63
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังเพชรบูรณ์597 เม.ย. 63
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์5420 ม.ค. 63
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนและคนพิการ ตำบลสระแก้ว212 ธ.ค. 62
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์4128 ต.ค. 62
ตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25639315 ต.ค. 62
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10230 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก พช.ถ.112-001 สายเขาพลวง-ตากฟ้า (ช่วง กม.0+600 - กม.1+005 ) ตำบลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9530 ก.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.112-03 สายสระแก้ว - โปร่งสะท้อน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์8710 มิ.ย. 62
โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ จุดไร่นางฉันทนา ชัยเขื่อนขัน หมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว ตำบสระแก้ว862 พ.ย. 61
โครงการการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ จุดประปาซอยไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านซับไทร ตำบลสระแก้ว6622 ต.ค. 61
โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยแสนสุข รัหัส พช.ถ.112-05 จุดบ้านนางสมร มีเพชร หมู่ที่่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว7719 ต.ค. 61
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.1 ช่องทาง ถนนสายไร่เกตุวดี - สุสานหอย รหัสสายทาง พช.ถ.112-02 จุดบ้านนายฝน คล้ายหอม หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว5619 ต.ค. 61
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.1 ช่องทาง ถนนสายไไร่เกตุวดี - สุสานหอย รหัสสายทาง พช.ถ.112-02 จุดไร่นายบุญทัน หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว5119 ต.ค. 61
การจัดแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25624512 ต.ค. 61
โครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยแสนสุข รัหัส พช.ถ.112-05 จุดบ้านนางสมร มีเพชร หมู่ที่่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว459 ต.ค. 61
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.1 ช่องทาง ถนนสายไร่เกตุวดี - สุสานหอย รหัสสายทาง พช.ถ.112-02 จุดบ้านนายฝน คล้ายหอม หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอก ตำบลสระแก้ว469 ต.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยยางสำเร็จรูป ถนนสายเขาพลวง-ตากฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุข ตำบลสระแก้ว4628 ก.ย. 61
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกเกรดเกลียเรียบ ถนนสายบ้านไร่ไม้หอม หมู่ที่ 9 บ้านซับตะเคียน ตำบลสระแก้ว5028 ก.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีต บริเวณบ้านนายหมออำนวย จุดทีึ่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านข่อนนอก ตำบลสระแก้ว4318 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB