เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีที่ราบเชิงเขาเล็กน้อย พื้นที่ทั้งหมด 67.50 ตารางกิโลเมตร ห่างจากที่ว่า การอำเภอบึงสามพัน ประมาณ 35-40 กม.

ทิศเหนือติดต่อกับบ้านโป่งสะทอน หมู่ 16 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
ทิศใต้ติดต่อกับบ้านซับอีลุม หมู่ที่ 5 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านซับชมพู่ หมู่ที่ 6 ต.วังใหม่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน

0.02s. 0.50MB