นายชำนาญ ทองแดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
081-887-9639

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 12,108 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลสระแก้วแยกออกจากตำบลกันจุ เมื่อปี พ.ศ.2535 โดยแบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านวังไลย์หมู่ที่ 2 บ้านเขาพลวงหมู่ที่ 3 บ้านสระแก้ว
หมู่ที่ 4 บ้านแสนสุขหมู่ที่ 5 บ้านซับไทรหมู่ที่ 6 บ้านกลาง
หมู่ที่ 7 บ้านข่อยนอกหมู่ที่ 8 บ้านป่ายางหมู่ที่ 9 บ้านซับตะเคียน


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีที่ราบเชิงเขาเล็กน้อย พื้นที่ทั้งหมด 67.50 ตารางกิโลเมตร ห่างจากที่ว่า การอำเภอบึงสามพัน ประมาณ 35-40 กม.

ทิศเหนือติดต่อกับบ้านโป่งสะทอน หมู่ 16 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
ทิศใต้ติดต่อกับบ้านซับอีลุม หมู่ที่ 5 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านซับชมพู่ หมู่ที่ 6 ต.วังใหม่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน


เปลี่ยนภาษา